Jump to content


Hình ảnh

VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA ĐOÀN


  • Please log in to reply
Chưa có bài phản hồi

#1 oriondream

oriondream

    Dân FOTECH

  • Member of FOTECH Assembly
  • PipPipPipPipPip
  • 1948 bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Nơi sống:Australia

Gửi lúc 27 Mar 2004 - 01:27 AM

I. Vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam:

Tại khoản 2 Điều 14 chương IV, Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên quy định “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên tập thể có vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động của Hội”. Vậy hiểu thế nào cho đúng về vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đoàn thanh niên các cấp thể hiện vai trò nòng cốt trong hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên cùng cấp qua các mặt sau:
Thứ nhất: Đoàn định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của Hội thông qua Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn các cấp. Hội lấy định hướng chính trị, tư tưởng của Đoàn làm cơ sở để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và mở rộng hoạt động của Hội. Định hướng đó được Đoàn thực hiện khi nào? Đoàn định hướng trong việc xây dựng Nghị quyết, chương trình công tác định kỳ, những chủ trương của Hội, đặc biệt là định hướng về mặt chủ trương trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên cho phù hợp với yêu cầu, điều kiện, tình hình tại từng địa phương nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của cả hai tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp thanh niên. Những định hướng đó được thể hiện bằng văn bản hoặc ý kiến phát biểu của Ban Thường vụ Đoàn trong Đại hội, hội nghị của Hội. Hội có trách nhiệm thực hiện và tôn trọng vai trò nòng cốt của Đoàn.

Thứ hai: Đoàn lựa chọn và phân công cán bộ, Đoàn viên đủ năng lực và phẩm chất để hiệp thương chọn cử vào làm nòng cốt trong Ủy ban Hội cùng cấp cũng như làm nòng cốt trong các tổ chức cơ sở Hội. Ở từng cấp, Đoàn phân công cán bộ Đoàn đủ năng lực và phẩm chất tham gia ứng cử để hiệp thương vào Ủy ban Hội, ứng cử vào các chức danh Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên. Đoàn phân công Đoàn viên tham gia sinh hoạt trong các chi hội, đội, nhóm thanh niên do Hội Liên hiệp thanh niên quản lý và giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động của các đội, nhóm, là người chuyển những chủ trương về công tác thanh niên của Đoàn đến thanh niên. Đây là biểu hiện cụ thể trong việc thực hiện vai trò nòng cốt của Đoàn trong hoạt động Hội, thông qua sự tham gia hoạt động trực tiếp của những cá nhân cụ thể góp phần thực hiện nhiệm vụ định hướng về mặt tư tưởng chính trị trong hoạt động của Hội.

Thứ ba: Tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội thực hiện tốt các chương trình hoạt động theo các mục tiêu đã thống nhất. Trên cơ sở những định hướng về chính trị tư tưởng, và chương trình hành động đã được thống nhất, Hội Liên hiệp thanh niên chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động phong trào, xây dựng Hội sao cho hiệu quả. Đoàn tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để Hội tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động.

Thứ tư: Đoàn chủ động tổ chức các hoạt động và huy động đoàn viên tham gia tích cực vào các chương trình chung do Hội tổ chức. Cán bộ đoàn viên phải tích cực, gương mẫu trong các hoạt động của Hội. Trong từng hoạt động của Hội, Đoàn có trách nhiệm triển khai trong hệ thống cơ sở trực thuộc tích cực tham gia và tạo điều kiện hỗ trợ cho Hội cùng cấp. Cán bộ, đoàn viên tham gia công tác Hội phải làm tốt vai trò nòng cốt của mình trong hoạt động Ủy ban hội hoặc tại chi hội, đội nhóm. Đồng thời, Hội vận động hội viên, thanh niên hưởng ứng các chương trình, phong trào do Đoàn phát động, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thông qua việc chủ động đóng góp ý kiến vào các chủ trương công tác Đoàn và xây dựng chương trình hoạt động thống nhất chung; giới thiệu các Hội viên tích cực, có nguyện vọng, đủ tiêu chuẩn vào Đoàn để Đoàn xem xét kết nạp và đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội.

II. Vai trò nòng cốt của Đoàn trong hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam:

Tại điều 2, chương I Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định Đoàn giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động của Hội Sinh viên. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Hội sinh viên Việt Nam được thể hiện cụ thể như sau:

Thứ nhất: Các cấp bộ Đoàn trực tiếp giúp sinh viên và các cấp Hội lập ra tổ chức Hội sinh viên. Coi xây dựng Hội sinh viên là công tác của các cấp bộ Đoàn. Tổ chức Đoàn định kỳ làm việc với Ban chấp hành Hội, trao đổi ý kiến về các chủ trương công tác lớn của Hội, công tác nhân sự của Hội.

Thứ hai: Các cấp bộ Đoàn giới thiệu những cán bộ Đoàn, đoàn viên có năng lực, được sinh viên tín nhiệm để tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Hội và làm hạt nhân trong phong trào Hội. Đồng thời những cán bộ Hội có uy tín, năng lực là Đoàn viên, đảng viên trẻ được Hội giới thiệu tham gia Ban chấp hành Đoàn cùng cấp. Thông qua hoạt động, Hội sinh viên bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đoàn cho các hội viên và giới thiệu hội viên ưu tú để Đoàn xét kết nạp.

Thứ ba: Các cấp bộ Đoàn định kỳ thông báo và phối hợp với các cấp bộ Hội xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động thống nhất theo từng tháng, quý học kỳ hoặc cả năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và vì lợi ích của đoàn viên, hội viên, thanh niên sinh viên.

Thứ tư: Đoàn thanh niên có trách nhiệm hỗ trợ Hội sinh viên các cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện để hoạt động; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động đảm bảo hạt nhân chính trị của tổ chức Đoàn, tôn trọng tính độc lập và các phương thức sinh hoạt riêng của mỗi tổ chức nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của từng tổ chức, cùng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thứ năm: Đoàn viên là Hội viên có trách nhiệm nắm vững nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn, Hội, mối quan hệ giữa Đoàn và Hội. Chủ động và gương mẫu thực hiện có hiệu quả các hoạt động chung và hoạt động của Hội sinh viên góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng của Đoàn và phát hiện sinh viên tích cực để giới thiệu với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong thực tế hoạt động tại cơ sở, vẫn có nhiều nơi chưa hiểu đúng và thực hiện đúng vai trò nòng cốt của Đoàn trong hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam dẫn đến có những hạn chế sau:

Đối với Đoàn: có nơi Đoàn chưa chú ý đến việc định hướng tư tưởng, chính trị trong hoạt động Hội, chưa quan tâm đến việc phân công cán bộ giỏi, đủ năng lực phẩm chất vào cơ quan lãnh đạo của Hội, chưa phân công cán bộ Đoàn, Đoàn viên tham gia tham gia sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở của Hội. Nhiều nơi vẫn còn tình trạng Đoàn chưa thật sự tạo điều kiện về mặt kinh phí và cơ sở vật chất cho Hội hoạt động. Từng lúc từng nơi, Đoàn chưa phân công, chỉ đạo các tổ chức cơ sở của Đoàn làm nòng cốt trong hoạt động của Hội. Đoàn viên chưa có ý thức trong việc tham gia làm nòng cốt trong các hoạt động của Hội và của tổ chức cơ sở Hội.

Đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam: có từng nơi Hội vẫn có ý muốn “thoát khỏi” sự định hướng về tư tưởng, chính trị của Đoàn, chưa xem trọng vai trò nòng cốt của Đoàn hoặc trông chờ vào Đoàn mà chưa thật sự chủ động trong hoạt động. Chưa tích cực phối hợp với Đoàn để giải quyết các vấn đề tại cơ sở cũng như trong hoạt động của Hội.

Những mặt hạn chế nêu trên không phải là những vấn đề có thể khắc phục một cách nhanh chóng. Cần tập trung đầu tư các giải pháp một cách đồng bộ trong công tác chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện để khắc phục những mặt hạn chế, đẩy mạnh công tác phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, hướng đến mục tiêu mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
  • 0

oriondream.png

 

0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn